Tuesday 25 de June de 2024

O Concello actualizará a ordenanza da administración electrónica para reducir as cargas á cidadanía


● O documento actual data do ano 2013 polo que é necesario adaptala á forma actual de relacionarse electronicamente e ás leis vixentes.

● Tras este cambio, simplificaranse os procesos administrativos e a presentación de documentación e, a nivel interno, transformarase o procedemento para que sexa integramente electrónico.

O goberno local levará esta semana a pleno a modificación da ordenanza para a regulación da administración electrónica do Concello de Miño. O principal obxectivo que se persegue con este cambio é reducir as cargas administrativas aos veciños e veciñas do municipio.

O texto actual foi aprobado no ano 2013 e desde aquela producíronse numerosos cambios na forma de relacionarse electronicamente, entre administracións ou coa cidadanía, polo que este proceso de actualización da ordenanza faise totalmente necesario.

Tras este cambio reduciranse as cargas administrativas aos cidadáns. A simplificación administrativa é o obxectivo principal e plásmase en numerosos cambios como a posibilidade de presentar unha declaración responsable onde anteriormente necesitábase unha solicitude ou o dereito a non presentar ningún documento que se orixine en calquera administración pública.

Ademais, é obrigado adaptar a ordenanza ás leis e disposicións xurídicas vixentes en materia de administración electrónica e, a nivel interno, transformar todo o procedemento para que sexa integramente electrónico. O Rexistro será electrónico e único; o expediente, que se impulsará de oficio e por medios electrónicos pasará a ser un índice electrónico composto de documentos; e o arquivo tamén será único e almacenado por medios electrónicos. Para garantir que este proceso sexa efectivo, todos os empregados públicos que teñan algunha responsabilidade na tramitación do procedemento deberán dispoñer dun certificado de firma.

O alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, explica que “en definitiva, trátase de axilizar e mellorar as xestións aos cidadáns” e engade que “a necesidade de adaptación ás novas leis de procedemento e réxime xurídico, así como de protección de datos e transparencia, tamén xustifican a necesidade dá aprobación dá presente ordenanza”.